دکتر محمد اسدی

مدیرکل دکتر محمد اسدی

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 03833339007-8

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

دکتر حسین  صالحی

معاونت سلامت دکتر حسین صالحی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 03833339007-8

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

مهدی نافیان دهکردی

معاونت توسعه مدیریت و منابع مهدی نافیان دهکردی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 03833337057

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

 سید مسعود حسینی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سید مسعود حسینی

تحصیلات : حوزه

شماره تماس : 0383348816

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

محمد یزدانبخش

مسئول حراست محمد یزدانبخش

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 03833339007-8

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

حمید مهری

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی حمید مهری

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 03833337056

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

رسول شیروانی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ، زنبور عسل ، کرم ابریشم رسول شیروانی

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 3833339007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

مظاهر زمانی

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان مظاهر زمانی

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 3833339007-124

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

خدیجه خاکسار

رئیس اداره تشخیص و درمان خدیجه خاکسار

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 3833339007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

معصومه حیدری

سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی معصومه حیدری

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 03833339007-8

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

حمیده استکی

رییس آزمایشگاه مرکزی حمیده استکی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 3833339007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

حسین فروزنده

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی حسین فروزنده

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 3833339007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

علی حقیقی

رئیس اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی علی حقیقی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 03833347861

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

ساسان کاظم زاده

رئیس اداره برنامه و بودجه ساسان کاظم زاده

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03833339007-8

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

صادق خورشیدی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری صادق خورشیدی

تحصیلات : کارشناس ارشد بهداشت مواد غذایی

شماره تماس : 03833339007-118

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

فرزان اشراقی

رئیس اداره مالی فرزان اشراقی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 03833337059

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

فرشید قوامی

مسئول اداره روابط عمومی فرشید قوامی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03833339007-8

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

مسعود محمودی

مسئول حقوقی مسعود محمودی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03833339007-129

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد- سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان

مجمد زوارشانی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهرکرد مجمد زوارشانی

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 03832223141

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شهرکرد-چهاراه دامپزشکی

داود ربیعی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بروجن داود ربیعی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 03834247074

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : بروجن- بلوار پروین اعتصامی

مجید صادقی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فارسان مجید صادقی

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 03833222526

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : فارسان

مجید علایی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کیار مجید علایی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03832624218

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : شلمزار

مجید کریم پور

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سامان مجید کریم پور

تحصیلات : دکتری

شماره تماس :

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : سامان

یونس دریالعل

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان خانمیرزا یونس دریالعل

تحصیلات : دکتری

شماره تماس :

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

رحیم احمدی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کوهرنگ رحیم احمدی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 03833622098

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : چلگرد-

سعید نادری لردجانی

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان سعید نادری لردجانی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 03834442566

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : لردگان

اسماعیل براتی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بن اسماعیل براتی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس :

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : بن

رضا کریمی

رئیس شبکه اردل رضا کریمی

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 03834342234

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

لینک کوتاه