تاریخ انتصاب

1399/08/28

دکتر محمد اسدی
 • دکتر محمد اسدی
 • سمت : مدیرکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری
 • تاریخ انتصاب : 1399/08/28
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1397

دکتر حسینعلی سلطانی
 • دکتر حسینعلی سلطانی
 • سمت : مديركل
 • تاریخ انتصاب : 1397
 • تاریخ اتمام ماموریت : -
 • مدت تقریبی ریاست : -
تاریخ انتصاب

1392

دکتر عبدالمحمد نجاتی
 • دکتر عبدالمحمد نجاتی
 • سمت : مديركل
 • تاریخ انتصاب : 1392
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1397
 • مدت تقریبی ریاست : 4 سال
تاریخ انتصاب

1385

دکتر حمید مهری
 • دکتر حمید مهری
 • سمت : مديركل
 • تاریخ انتصاب : 1385
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1392
 • مدت تقریبی ریاست : 7 سال
تاریخ انتصاب

1377

دکتر مسعود روحانی
 • دکتر مسعود روحانی
 • سمت : مديركل
 • تاریخ انتصاب : 1377
 • تاریخ اتمام ماموریت : 1385
 • مدت تقریبی ریاست : 8 سال
لینک کوتاه