جلسه بررسی راهکارها و رفع موانع و مشکلات راه اندازی خط 2 کشتارگاههای طیور در سالن جلسات دامپزشکی استان برگزار شد

جلسه بررسی راهکارها و رفع موانع و مشکلات راه اندازی خط 2 کشتارگاههای طیور در سالن جلسات دامپزشکی استان برگزار شد

در راستای راه اندازی خط 2 کشتارگاههای طیور استان، جلسه ای با حضور مسئولین سازمانهای ذی ربط و نماینده یکی از شرکت های متولی این امر در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان برگزار شد.