لیست اخبار صفحه :1
دکتر آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در معیت دو تن از مشاورین خود در حوزه محرومیت زدایی و روابط عمومی از اکیپ های جهادی رزمایش محرومیت زدایی دامپزشکی دیدار نمود.
گزارش مصور از بازدید آقای دکتر آقامیری رئیس سازمان دامپزشکی کشور از اکیپ های جهادی رزمایش محرومیت زدایی دامپزشکی

دکتر آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در معیت دو تن از مشاورین خود در حوزه محرومیت زدایی و روابط عمومی از اکیپ های جهادی رزمایش محرومیت زدایی دامپزشکی دیدار نمود.

لینک کوتاه